""

اقای علی درویش دهیارنمونه، و عامل زکات نمونه شهرستان ابهربخش مرکزی، دهیارحصارقاجار،سرپرست دهیاری قمچ آباد،مدیرباشگاه تیم فوتبال اتحاد قجرو عضوشرکت تعاونی دهیاران ابهر.آقا مهدی وامیرعلی اسدی (محمدجواد

اقای علی درویش دهیارنمونه، و عامل زکات نمونه شهرستان ابهربخش مرکزی، دهیارحصارقاجار،سرپرست دهیاری قمچ آباد،مدیرباشگاه تیم فوتبال اتحاد قجرو عضوشرکت تعاونی دهیاران ابهر.آقا مهدی وامیرعلی اسدی (محمدجواد)  

آخرین اخبار